top of page

NYBC Group

Public·23 members

(online!!) Banská Bystrica : Žilina sledovať zápas 16 decembra 2023


2. 12. 2023 — [STREAMING!]]''''] Banská Bystrica : FK DAC sledovať zápas 2 decembra 2023 Ružomberok živý prenos 28/06/2023 [[[ | koshaspa GroupPosledné ...


FK Dukla Banská Bystrica - MŠK Žilina | Detail zápasu Štatistické cookies umožňujú majiteľom webových stránok sledovať návštevnosť webových stránok. Anonymne zbierajú a zdieľajú informácie, ktoré pomáhajú k ... Nazbierali sme doteraz najviac bodov (48) v 22 kol�ch, prekonali rekord v po�te z�pasov za sebou s aspo� jedn�m strelen�m g�lom (18) a vyrovnali maximum v po�te v�azstiev vonku za sebou. Na jese� 2019 sme vyhrali v poz�cii hos�a �tyri z�pasy v rade (Nitra 2:1, Senica 1:0, Trnava 2:1, Pohronie 2:0), �o sme nikdy predt�m ani potom nedok�zali. A� teraz. Postupne sme si tri body odviezli z Banskej Bystrice (3:1), Tren��na (4:0), Michaloviec (2:0) a naposledy z Ru�omberka (1:0). V pr�pade zajtraj�ieho v�azstva teda stanov�me nov� rekord prvoligovej hist�rie DAC-u. Vonku �ah�me aktu�lne s�riu 8 z�pasov bez prehry, �o je rovnak� po�et ako doteraj�ie maximum z jesene 1990. Ak beriem do �vahy aj dom�ce stretnutia, �n�ru bez por�ky sme natiahli u� na 15 k�l, tak�e na vyrovnanie klubov�ho rekordu so sez�ny 2016/17 n�m ch�ba u� iba jedin� diel. Pre n�s je jasn�, �e k �spechu bude nutn� poda� maxim�lny v�kon, � skon�tatoval 47-ro�n� kormideln�k n�ho mu�stva, ktor�mu rob� vr�sky zranenie Ammara Ramadana. �Po ne��astnom strete na tr�ningu m� probl�my s dolnou kon�atinou, jeho �tart je ot�zny. Ver�m v�ak, �e do zajtra sa d� dokopy a bude m�c� nast�pi�. � Rekordn� �n�ra V�azstvo v Ru�omberku spred t��d�a op� prepisovalo klubov� �tatistiky. Zlaté Moravce Košice naživo 09.12.2023 8. 12. 2023 — 2023 — Banská Bystrica zápas živý 27/10/2023 Živý prenos 8. 10 MFK ((Pozerať TV#)) ViOn Zlaté Moravce MŠK Žilina sledovať zápas pred 2 ... Pred z�pasom Bansk� Bystrica - DAC 1904: Do nadstavby z prv�ho miestaSkuto�n� play-off Z�kladn� �as� sez�ny 2022/23 je minulos�ou, DAC prv�kr�t vo svojej hist�rii ide do nadstavby z prv�ho miesta tabu�ky. Hne� na �vod n�s �ak� s�per, ktor� si z poz�cie nov��ika zabezpe�il miesto v hornej �estke. Boj o ��as� v nej bol dramatick� a do kone�n�ho v�sledku prehovoril aj n� t�m. Pred t��d�om sme toti� vyhrali v Ru�omberku a pri s�be�nom v�azstve �iliny a Banskej Bystrice pr�ve Lipt�ci klesli z piatej na siedmu prie�ku a prepustili miesto v TOP6 vojakom zo srdca Slovenska. Zajtra na seba narazia mu�stv�, ktor� z�skali na jar najviac bodov. Blackman 100 Cesar Blackman m�e v nede�u zaknihova� pekn� jubileum. Dvadsa��tyriro�n� panamsk� reprezentant pri�iel do DAC-u v septembri 2017 a odvtedy nast�pil v na�ej najvy��ej s��a�i na 99 stretnut�, v ktor�ch sk�roval 3-kr�t. Ak teda zajtra v Banskej Bystrici zasiahne do z�pasu, po�et svojich �tartov vo Fortuna lige zaokr�hli na 100. Nov��ik v hornej �estke Banskobystri�ania sa vr�tili do najvy��ej s��a�e po sedemro�nej odmlke. Sta�ilo im k tomu aj druh� miesto v II. lige, ke�e Sere� nedostala licenciu. Kr�tko pred za�iatkom sez�ny nahradil Stanislava Vargu na lavi�ke 44-ro�n� �ech Michal ��asn�. Banská Bystrica - Žilina LIVE 16. 12. 2023 | Futbal Sledujte Banská Bystrica - Žilina 16. 12. 2023 live - livescore, audiokomentáre, preview, H2H štatistiky, najnovšie výsledky a viac informácií na ... Dukla aj DAC si v prv�ch �tyroch kol�ch v tomto roku prip�sali po 3 v�azstv� a 1 rem�zu, obaja teda nazbierali 10 bodov. Vojaci maj� sk�re 9:3, DAC 6:2. Tretia v tomto oh�ade je 9-bodov� �ilina. Z�rove� to bude s�boj dvoch najlep��ch strelcov s��a�e, R�berta Polievku a Nikolu Krstovi�a. Dom�ci kanonier strelil v 22 ligov�ch z�pasoch 13 g�lov, Krstovi� si v 19 dueloch prip�sal 12 presn�ch z�sahov. �Prv� raz sa m�eme bavi� o skuto�nom play-off. Ke� toti� idete do nadstavby s osem-, desa�-, dvan�s�bodov�m n�skokom, tak je to in�. Teraz, ke� je n� n�skok jednobodov�, je to skuto�n� play-off, preto�e sme dva t�my plece pri pleci a aj tret� t�m m� len osembodov� stratu. To predur�uje zauj�mav� z�pasy a ve�k� v�zvy, v ktor�ch sa m�eme ve�mi ve�a nau�i�. Podstatn� pre n�s bude, aby sme boli st�le hladn� po napredovan�, vydali zo seba v�etky sily a i�li do ka�d�ho stretnutia ako do fin�le, � povedal pred �tartom nadstavby tr�ner Adrian Gu�a. K n�mu �vodn�mu vyst�peniu v skupine o titul sa vyjadril nasledovne: �O�ak�vam podobn� z�pas ako v Ru�omberku, �i�e proti disciplinovan�mu a h��evnat�mu s�perovi, aj ke� v inej organiz�cii hry 3-5-2. Maj� podobn�ch, ale e�te nebezpe�nej��ch hr��ov, ktor� vedia by� g�lov� a ve�mi nebezpe�n� v ofenz�ve. Mus�me �s� do z�pasu s rovnak�m nasaden�m, pracovitos�ou a h��evnatos�ou ako pred t��d�om a potrebujeme e�te v��iu ostra�itos� pri r�chlych proti�tokoch a situ�ci�ch, ke� bude ma� loptu Robo Polievka. Niké liga Všetky zápasy môžeš sledovať s komentárom, naživo alebo kedykoľvek zo záznamu. MFK Dukla Banská Bystrica – MŠK Žilina. Naživo zajtra 14:50 ... V k�dri �erveno-bielych je aj trojica ex-futbalistov DAC-u, Timotej Z�humensk�, Branislav �upt�k a R�bert Polievka, okrem toho s� pod Urp�nom na hos�ovan� Martin Rymarenko a Andrija Bali�. Bali� v�ak po dohode klubov zajtra nenast�pi. Posledn�ch 5 vz�jomn�ch stretnut� v najvy��ej s��a�i:23. 08. 2014 - Dukla-DAC 0:0, 1620 div�kov22. 11. 2014 - DAC-Dukla 0:0, 2385 div�kov08. �vod mu�stvu pr�li� nevy�iel, po 6. kole bolo posledn�, no jese� zakon�ilo na 7. mieste iba s bodovou stratou na horn� �estku. Jej s��as�ou boli len po 15., 16. a �o je najd�le�itej�ie, po 22. kole. Zahraj� si teda v skupine o titul. Ako spom�name vy��ie, s� naj�spe�nej��m t�mom jari. Za�ali ju hladk�m dom�cim v�azstvom 3:0 nad Tren��nom, n�sledne uchmatli cenn� bod z p�dy Slovana (2:2), porazili doma Liptovsk� Mikul� 2:0 a minul� v�kend vyhrali v Skalici 2:1. Live zápasy ZŠ Považská Bystrica. Pred zápasom. Sledovanie. Pred zápasom. Sledovanie. Liga BARANI Banská Bystrica. 14 - 1. 14 : 1. 16.12.2023. HK ... [[[SLEDUJTE NAŽIVO**]]] Košice : Banská Bystrica 21. 10. 2023 — [SLEDUJTE NAŽIVO**]]] Košice : Banská Bystrica sledovať zápas 21/10/2023 pred 5 dňami — Pozrite si TV program Žilina zápas živý kolo: MFK Dukla ...


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page